Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Bendrovė – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Kruzas Nordic Cosmetics Distribution“, juridinio asmens kodas 126169745, PVM mokėtojo kodas LT261697417, registracijos adresas Lakūnų g. 30, Vilnius.

2. Weleda.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.weleda.lt.

3. Lankytojas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Bendrovės partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Weleda.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas padedant suteikti paslaugas; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje svetainėje Weleda.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Weleda.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

5. Paskyra – atitinkamu metu Bendrovės sukurtos Lankytojo registravimosi Weleda.lt galimybės rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

6. Weleda.lt paskyros – tai Weleda.lt paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Weleda.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Lankytojų paviešintu turiniu.

7. Paslaugos – visos Weleda.lt Lankytojui teikiamos paslaugos.

8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Weleda.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

9. Slaptažodis – Lankytojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Weleda.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

10. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

11. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

12. Asmens duomenų valdytojas – Weleda.lt.

13. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Weleda.lt.

14. Administratorius – už Weleda.lt rinkodarą atsakingas asmuo.

15. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

16. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Naudojimosi Weleda.lt taisyklės“.

17. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų, teikti kitą informaciją apie prekes ir paslaugas.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

18. Weleda.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Lankytojui naudojantis Weleda.lt siūlomomis Paslaugomis.

19. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Weleda.lt Lankytojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Weleda.lt Paskyroms.

20. Lankytojas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Weleda.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Lankytojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Weleda.lt, ir sudarant techninę galimybę Lankytojams pirmą kartą jungiantis prie Weleda.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.

21. Bendrovė įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre. Bendrovės identifikavimo kodas – P6877, įregistravimo data – 2015-12-18.

22. Lankytojai turėtų atkreipti dėmesį, kad Weleda.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Lankytojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

23. Lankytojas gali naudotis Weleda.lt nepriklausomai nuo registracijos.

24. Asmenys, norintys gauti informaciją ir naujienas iš Weleda.lt, privalo pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą bei gimimo datą. Sudarius galimybę registruotis Weleda.lt, asmenys pateikia elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Lankytojas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Lankytojui suteikiamas Vartotojo ID. Lankytojas gali bet kuriuo metu:

24.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Lankytojas;

24.2. kreiptis į Weleda.lt elektroninio pašto adresu info@kruzas.lt dėl Paskyros panaikinimo.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

25. Lankytojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir gimimo data Weleda.lt būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tokio sutikimo davimą Lankytojo pasiteiraujant prieš šių duomenų suvedimą arba bet kuriuo metu iki sutikimo patvirtinimo.

26. Jei Lankytojas po sutikimo pateikimo nepageidauja, kad 25 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Lankytojas turi prisijungti prie savo Paskyros ir joje atnaujinti savo sutikimo informaciją. Taip pat visais atvejais Lankytojas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@kruzas.lt bendruoju ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Lankytojo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

27. Bendrovė patvirtina, jog Lankytojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Weleda.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Bendrovė taip pat patvirtina, jog Lankytojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Lankytojas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – penki kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

28. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Lankytojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

28.1. jei yra Lankytojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

28.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Bendrovės partneriams;

28.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Bendrovės partneriams, tenkinant Privatumo politikos 28.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei Weleda.lt pasirūpinus rašytiniais Bendrovės partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

28.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

28.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

29. Lankytojas turi šias teises:

29.1. pateikęs užklausą Bendrovei raštu, susipažinti su Bendrovės turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Lankytojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

29.2. pateikęs užklausą Bendrovei raštu, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Lankytojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

29.3. pateikęs prašymą Bendrovei raštu, elektroninio pašto adresu info@kruzas.lt, telefonu +370 xxxxx reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

29.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Lankytojas neturės galimybės pilna apimtimi naudotis Weleda.lt;

29.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 26 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

30. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant pateikti jam informaciją, įvykdyti jo užsakymą, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Bendrovės partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, taip pat Bendrovės ar jos paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi nurodytais tikslais.

31. Lankytojo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

32. Bendrovė Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Weleda.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 36 punkte numatytus reikalavimus, Lankytojo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus Privatumo politikos 36 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

33. Bendrovė vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Lankytojo pateikiami Asmens duomenys Weleda.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

34. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Lankytojų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Weleda.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

35. Lankytojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Weleda.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Lankytojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Bendrovę.

36. Lankytojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Bendrovė turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Weleda.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Lankytojo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Bendrovė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Lankytoju, ar jeigu Bendrovė yra pastebėjusi atitinkamo Lankytojo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

37. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Lankytojas turi pateikti Bendrovei raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Bendrovei tiesiogiai adresu Lakūnų g. 30, Vilnius, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@kruzas.lt iš Privatumo politikos 24 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Bendrovė, gavusi tokį Lankytojo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Lankytojui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Lankytojo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

38. Administruodamas Weleda.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Lankytojų IP adresus.

 

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

39. Lankytojas suteikia teisę Weleda.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Lankytojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Weleda.lt dokumentuose.

40. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Lankytojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Weleda.lt iš Lankytojo gavusi tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Lankytojo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Weleda.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

41. Lankytojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Weleda.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Bendrovė surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Lankytojo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Lankytojas turi iš anksto kreiptis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Bendrovė, gavusi tokį Lankytojo paklausimą, jam atsako, ar su Lankytoju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Lankytojo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Lankytojo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

42. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Lankytojas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Lankytojas turi teisę kreiptis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Lankytojas, kuris naudojasi Weleda.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš Bendrovės atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Lankytojas, kuris naudojasi Weleda.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros. Bendrovė turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Lankytojo, kuris kreipėsi, asmenybę.

43. Jeigu Bendrovė abejoja Lankytojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, ji gali sustabdyti šio Lankytojo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

44. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Lankytojas gali kreiptis į Weleda.lt elektroninio pašto adresu info@kruzas.lt.

 

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

45. Siekiant, kad Lankytojui būtų suteiktos visavertės Weleda.lt paslaugos, į Lankytojo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. [Įrašytą informaciją Bendrovė naudoja Lankytojo kaip ankstesnio Weleda.lt internetinės svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie jo pasirinkimus išsaugojimui, Weleda.lt lankomumo statistikos rinkimui.] Lankytojas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Bendrovė ar jos Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Lankytojas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Lankytojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Weleda.lt funkcijos jam gali neveikti. Lankytojas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Bendrovės Partneriai.

46. Weleda.lt naudojami šie Slapukai:

46.1. Pirmoji Slapukų rūšis – Informuojame, kad prisijungus prie Weleda.lt, siekiant naudotis Weleda.lt, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentelėje.

Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Weleda.lt svetainės funkcijų gali neveikti.

46.2. Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Lankytojų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Weleda.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Lankytojų dėmesį, kad kai kurie Weleda.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Lankytojas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Weleda.lt Partnerį.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Ši Privatumo politika įsigalioja 2016 m. rugsėjo 19 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 20 punkte numatyta tvarka.

Elektroninis ginčų sprendimas

Elektroninio ginčų sprendimo svetainė yra oficiali Europos Komisijos administruojama svetainė, padedanti vartotojams ir verslininkams išspręsti ginčus be teismo. Prisijungti prie EGS svetainės.