Privatumo politika

TURINYS

 1. Tekstas apie duomenų apsaugos politiką

 

 

 1. Duomenų apsaugos politika

Dėkojame, kad apsilankėte mūsų interneto svetainėje. Mums ypač svarbu laikytis teisės aktuose numatytų duomenų apsaugos nuostatų. Šios duomenų apsaugos politikos tikslas – informuoti jus, kaip svetainės naudotoją, apie asmens duomenų tvarkymo pobūdį, taikymo sritį ir tikslą bei jūsų turimas teises, jei esate laikomas duomenų subjektu, kaip apibrėžta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 4 straipsnio 1 dalyje. Toliau pateikiamoje duomenų apsaugos politikoje jau atsižvelgta į naujus pokyčius, atitinkančius Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), taikomą nuo 2018 m. gegužės 25 dienos. Kartu ši politika tenkina ir iki šiol taikytus Vokietijos federalinio telepaslaugų įstatymo 13 straipsnio reikalavimus.

1.     Valdytojas

Šią interneto svetainę ir teikiamas paslaugas valdo:

UAB „Berner Lietuva“

Lakūnų g. 30

09191 Vilnius 
Lietuva


El. paštas [email protected]
Interneto svetainė www.weleda.lt

 

2.     Bendroji informacija

Šią svetainę kūrėme siekdami užtikrinti, kad būtų surenkama kuo mažiau jūsų duomenų. Iš esmės įmanoma apsilankyti mūsų interneto svetainėje niekur joje neįvedant asmens duomenų. Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas tik tuo atveju, jei nuspręsite naudoti tam tikras paslaugas (pavyzdžiui, naudojant kontaktinę formą). Taip mes visuomet užtikriname, kad tvarkysime jūsų asmens duomenis remdamiesi teisiniu pagrindu arba jūsų pateiktu sutikimu. Mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų, taikytinų nuo 2018 m. gegužės 25 d., ir atitinkamų taikytinų nacionalinių teisės aktų, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų specialių duomenų apsaugos teisės aktų.

 

 

3.     Apibrėžtys

Remiantis BDAR, šioje duomenų apsaugos politikoje vartojamos sąvokos apibrėžiamos taip: 

 

asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau – duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

 

duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

 

duomenų tvarkymo apribojimas – saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje;

 

pseudonimų suteikimas– asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys nebegalėtų būti priskirti konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija, jeigu tokia papildoma informacija yra saugoma atskirai ir jos atžvilgiu taikomos techninės bei organizacinės priemonės siekiant užtikrinti asmens duomenų nepriskyrimą fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

 

duomenų valdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;

 

duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

 

duomenų gavėjas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis, ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

 

trečioji šalis– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

 

duomenų subjekto sutikimas– bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

4.     Sutikimas

Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, mes kartais renkame tam tikrus su jumis susijusius asmens duomenis. Mes prašome jūsų sutikimo tai daryti. Tai vyksta pirmiausia mūsų dialogo ir paslaugų srityje, kai kontaktiniai duomenys pateikiami kontaktinėje formoje, užsakant naujienlaiškį, pateikiant užsakymo užklausą ir kai naudojamasi mūsų paslaugomis (pavyzdžiui, nėštumo kalendoriumi ar prenumeratos paslauga).

 

Duomenų subjekto sutikimo deklaracija 

Naudodamiesi mūsų pateiktomis formomis, jūs sutinkate, kad rinktume jūsų pateiktus asmens duomenis ir juos tvarkytume, kaip nurodyta šioje duomenų apsaugos politikoje. Ateityje galite bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, pateikdami mums atitinkamą pareiškimą. Tačiau atminkite, kad be jūsų sutikimo nebebus galima naudotis mūsų paslauga. Norėdami atšaukti duotą sutikimą, naudokitės pirmiau nurodytais kontaktavimo būdais (šiuo atveju nurodykite savo vardą, el. paštą ir pašto adresą).

5.     Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Mes apdorojame asmens duomenis, kurių reikia siekiant įteisinti, atlikti ar tvarkyti mūsų paslaugų teikimą taikant BDAR 6 straipsnio 1b dalį kaip mūsų teisinį pagrindą. Jei užsakytam duomenų tvarkymui naudosime nepriklausomus paslaugų teikėjus, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas bus BDAR 28 straipsnis.

Asmens duomenis renkame, tvarkome ir naudojame tik toliau nurodytais tikslais.

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas („kodėl reikalingas duomenų tvarkymas“)

Kai sukuriamas kontaktas ir su juo susijusiai korespondencijai vykdyti

Remiantis jūsų sutikimu

Tvarkant jūsų prašymą ir tam, kad pateiktume jums reikalingų papildomų patarimų

Remiantis jūsų sutikimu

Mūsų naujienlaiškiui siųsti, prenumeratos paslaugai

Remiantis jūsų sutikimu

Užtikrinti, kad mūsų interneto svetainė būtų jums pristatyta efektyviausiu ir įdomiausiu būdu (pavyzdžiui, naudojant anoniminį vertinimą)

Remiantis teisėtais interesais

Techniniam mūsų paslaugų įgyvendinimui 

Remiantis teisėtais interesais

Dėl registravimosi kaip „Weleda“ vartotojui, dalyvavimo priemonių apžvalgose

Remiantis jūsų sutikimu

Dalyvavimas konkursuose

Remiantis jūsų sutikimu

 

 

6.     Renkami ir tvarkomi asmens duomenys 

Mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis tik tada, kai jie pateikiami savanoriškai ir su jūsų žinia, pavyzdžiui, užpildant formas arba siunčiant el. laiškus.

Pirmiausia tai susiję su išvardytais duomenimis, kurie pateikiami formose.

Bendra kontaktinė informacija

 • Adreso forma
 • Vardas
 • Pavardė
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • Gatvė       
 • Namo numeris       
 • Pašto kodas            
 • Miestelis / miestas                 
 • Užklausa
 • Žinutė 

 

„Weleda“ naujienlaiškis

 • Adreso forma
 • Vardas
 • Pavardė
 • El. pašto adresas
 • Nėštumo naujienlaiškis: gimdymo data

 

„Weleda“ prenumeratos paslauga

 • Adreso forma
 • Vardas
 • Pavardė
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • Gatvė
 • Namo numeris
 • Pašto kodas
 • Miestelis / miestas

 

„Weleda“ vartotojo paskyra

 • Adreso forma
 • Vardas
 • Pavardė
 • El. pašto adresas
 • Slaptažodis

 

„Weleda“ patirties centras / renginiai

 • Data
 • Žmonių skaičius
 • Įmonė
 • Adreso forma
 • Pavadinimas
 • Vardas
 • Pavardė
 • Pavadinimas
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • Gatvė
 • Namo numeris
 • Pašto kodas
 • Miestelis / miestas
 • Pastabos

 

Privalomus laukus pažymėkite žvaigždutės simboliu (*).

Jūsų pateikti asmens duomenys ir jų turinys lieka išimtinai su mumis ir mūsų asocijuotosiomis bendrovėmis. Mes saugosime ir tvarkysime jūsų duomenis tik 5 punkte nurodytais tikslais. Bet kokiam naudojimui, neatitinkančiam nurodyto tikslo, reikalingas jūsų aiškus sutikimas. Tas pats taikoma ir jūsų duomenų perleidimui bei perdavimui trečiosioms šalims.

 

7.     Bendri žurnalo failai

Užklausą siunčiančio kompiuterio (IP adreso) jungimosi duomenys, jūsų aplankyti mūsų interneto svetainės puslapiai, apsilankymo data ir trukmė, naršyklės ir naudojamos operacinės sistemos tipo identifikavimo duomenys, tinklalapis, iš kurio lankotės pas mus, ir sėkminga prieiga yra laikinai įrašomi į žiniatinklio serverio protokolo bylas (žurnalo failus). Techninis interneto svetainių administravimas ir anoniminis statistikos rinkimas leidžia įvertinti prieigą prie „Weleda“ paslaugos ir įvertinimo, siekiant pagerinti duomenų apsaugą ir duomenų saugumą mūsų įmonėje, kad galiausiai būtų užtikrinta optimali asmens duomenų, kuriuos tvarkome, apsauga.

Serverio žurnalo failo duomenys, prieš ištrinant, analitiniais tikslais 12 mėnesių saugomi atskirai nuo visų jūsų įvestų asmens duomenų. 

 

8.     Slapukai

Mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, kad galėtume jums pasiūlyti suasmenintą internetinę patirtį. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Weleda“ naudoja slapukus ir panašias technologijas, rasite mūsų slapukų apžvalgoje.

 

9.   Socialinių tinklų įskiepiai

Ši interneto svetainė turi įdiegtas bendrinimo socialiniuose tinkluose funkcijas. Tačiau, kad apsaugotų savo interneto svetainės naudotojus, „Weleda“ pasirinko skriptą „Shariff“.

„Weleda“ neįrašinėja jokių asmens duomenų per socialinių tinklų įskiepius ar jų naudojimą. Norėdama išvengti duomenų perdavimo paslaugų teikėjams JAV be jūsų žinios, „Weleda“ naudoja tai, kas vadinama sprendimu „Shariff“. Šis sprendimas užtikrina, kad, jums apsilankius šioje svetainėje, asmens duomenys nebūtų perduodami atskirų socialinių įskiepių teikėjams. Duomenys gali būti perduodami tik paslaugų teikėjui ir saugomi ten, jei spustelėsite vieną iš socialinių tinklų įskiepių.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie sprendimą „Shariff“, apsilankykite jo tiekėjo „Heise Medien GmbH & Co. KG“ interneto svetainėje: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

10. Naujienlaiškis

Kai užsiregistruojate el. paštu gauti naujienlaiškį, „Weleda“ reikalauja jūsų adreso, vardo ir el. pašto adreso, kuriuo naujienlaiškis turėtų būti išsiųstas. Bet kokia kita informacija pateikiama savanoriškai ir naudojama kreipimuisi asmeniškai į jus, kad galėtume suasmeninti naujienlaiškį ir atsakyti į užklausas, gaunamas į el. paštą.

Jei užsiregistruosite gauti naujienlaiškį šiame tinklalapyje, „Weleda“ naudos duomenis, kuriuos įvedėte tik šiam tikslui, arba tam, kad informuotų apie aktualias aplinkybes, susijusias su šia paslauga ar jos registracija. Naujienlaiškio siuntimui valdyti ir įgyvendinti „Weleda“ perduoda šiuos duomenis trečiosios šalies tiekėjui „APSIS“. „Weleda“ sudarė užsakymo tvarkymo procedūros sutartį su „APSIS“, kuris yra jos el. pašto rinkodaros paslaugų teikėjas. Tai užtikrina, kad, tvarkydamas ir įgyvendindamas naujienlaiškio siuntimą, minėtasis paslaugų teikėjas visais aspektais laikosi griežtų Vokietijos duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų. Tai taip pat užtikrina, kad jūsų duomenys būtų saugomi ES tik su aukšto lygio apsauga. Jūsų duomenys nėra saugomi serveriuose už ES ribų.

Norint gauti naujienlaiškį, reikalingas galiojantis el. pašto adresas. Taip pat yra saugomas IP adresas, kurį naudojate registruodamiesi naujienlaiškiui gauti, ir data, kurią užsisakėte naujienlaiškį. Netinkamo naudojimo atveju šie duomenys yra „Weleda“ kaip įrodymai, jei naujienlaiškiui gauti yra užregistruotas nežinomas el. pašto adresas. Be to, siekiant užtikrinti, kad trečiosios šalies el. pašto adresas nebūtų nederamai įtrauktas į „Weleda“ pašto adresų sąrašą, „Weleda“ laikosi „dvigubo pasirinkimo“ procedūros. Šioje procedūroje, kai užsiregistruojate, patvirtinimo laiškas siunčiamas į jūsų nurodytą el. paštą. Tik tada, kai spustelėję el. laiške esančią nuorodą patvirtinsite savo registraciją, el. paštu gausite pageidaujamą naujienlaiškį. Pagal šią procedūrą užregistruojamas naujienlaiškio užsakymas, patvirtinimo el. laiško pristatymas ir pranešimas apie gautą registracijos patvirtinimą.

Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl duomenų saugojimo, savo el. pašto adresą ir jo naudojimą naujienlaiškiui pristatyti ateityje. „Weleda“ kiekviename naujienlaiškyje pateikia nuorodą, kurią galite naudoti minėtam atšaukimui atlikti. Savo prašymą atšaukti duotą sutikimą taip pat galite pateikti raštu.

 

 1. Atsiliepimai apie priemones

Šioje interneto svetainėje galite atlikti kosmetikos priemonių apžvalgą. Atsiliepimas paliekamas po jūsų nesutrumpintu vardu ir pirmąja pavardės raide. Atitinkamai, norėdami nustatyti vartotojo abonementą ir (arba) prisijungti, turite naudoti savo vardą ir pavardę bei savo el. pašto adresą. Pseudonimas, kurį sudaro jūsų visas vardas ir pirmoji pavardės raidė, įvedamas kaip atsiliepimo autorius, o susiję identifikavimo duomenys yra žinomi tik administratoriui.

 

 1. Priemonių „Weleda“bandytojai

Jei buvote pasirinktas kaip priemonių „Weleda“ bandytojas, mes saugome jūsų pašto adresą, vardą ir pavardę. Norėdami išsiųsti bandomąjį produktą ir prireikus - prizą, mes naudojame tik jūsų pašto adresą.

 

 1. Konkursai socialiniame tinkle „Facebook“

Asmens duomenys saugomi konkursų laikotarpiu, kad būtų galima išsiųsti bet kokius prizus. Konkursui pasibaigus, duomenys ištrinami. Kai kuriais atvejais duomenys perduodami nepriklausomiems paslaugų teikėjams. Dalyvis gali bet kada atsisakyti savo sutikimo leisti saugoti duomenis kreipdamasis [email protected] ir taip panaikinti savo dalyvavimą konkurse.

Dalyvis taip pat sutinka, kad atitinkamuose konkursuose jo nuotrauka ar priemonės apžvalga, kurią jis įkelia pateikdamas visą savo vardą ir pirmąją pavardės raidę, gali būti skelbiama kartu su konkurso laimėtoju ir prizu, kuris, atsižvelgiant į mūsų pritarimą, yra paskelbiamas „Weleda“ interneto svetainėje arba „Weleda“ paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ ar „Instagram“. Konkurso dalyviai yra patys atsakingi už įkeltų nuotraukų teisėtumą, ypač atsižvelgiant į teisę į atvaizdą. „Weleda“ pasilieka teisę nepatvirtinti nuotraukų ar teksto su akivaizdžiai neteisėtu turiniu (šios nuotraukos nebus rodomos viešai ir bus pašalintos iš konkurso).

 

14.   Trečiųjų šalių turinio ir paslaugų įtraukimas

Mūsų interneto svetainėje naudojamas kitų paslaugų teikėjų turinys ir paslaugos. Tai apima, pavyzdžiui, žemėlapius ir vaizdo įrašus, kuriuos teikia „Google Maps“ ir „YouTube“. IP adresas turi būti perduotas, siekiant užtikrinti, kad šie duomenys būtų prieinami ir rodomi vartotojo naršyklėje. Todėl paslaugų teikėjai (toliau – trečiųjų šalių tiekėjai) naudoja vartotojo IP adresą. 

Nors stengiamės naudoti tik trečiųjų šalių tiekėjus, kurių turiniui pateikti reikalingas tik IP adresas, mes neturime jokios įtakos tam, ar IP adresas gali būti saugomas. Be to, šis procesas gali būti vykdomas statistikos tikslais. Jei sužinosime, kad IP adresas yra saugomas, mes jus informuosime.

„Google Analytics“naudojimas

Ši interneto svetainė naudoja interneto analitikos paslaugą „Google Analytics“, teikiamą „Google Inc.“, kurios buveinė yra 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“). 

„Google Analytics“ taip pat naudoja slapukus, t. y. tekstinius failus, kurie saugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kaip naudojatės interneto svetaine. Slapuko ištraukta informacija apie tai, kaip naudojatės šia svetaine, paprastai perkeliama į „Google“ serverį JAV ir saugoma ten. 

Mūsų interneto svetainėje yra suaktyvintas IP anonimizavimas. Tai reiškia, kad „Google“ iš anksto sutrumpina jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse. Visas IP adresas perduodamas tik „Google“ serveriui JAV ir būna sutrumpinamas išimtiniais atvejais. Tokiais išimtiniais atvejais, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalimi, šis duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu atlikti naudotojų elgsenos statistinę analizę optimizavimo ir rinkodaros tikslais.

„Google“ naudos šią informaciją mūsų paskyroje, kad galėtume įvertinti, kaip naudojatės tinklalapiu, parengti interneto svetainės veiklos ataskaitas ir teikti papildomas paslaugas, susijusias su interneto svetainės naudojimu ir interneto naudojimu mums, kaip interneto puslapio operatoriui. IP adresas, kurį jūsų naršyklė perduoda kaip „Google Analytics“ dalį, nėra derinamas su kitais „Google“ duomenimis.

Galite užkirsti kelią slapukų saugojimui, naudodami atitinkamą savo naršyklės programinės įrangos nustatymą; tačiau atminkite, kad šiuo atveju negalėsite naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

Taip pat galite užkirsti kelią slapuko išgaunamų duomenų, susijusių su tuo, kaip naudojate interneto svetainę (įskaitant jūsų IP adresą), rinkimui „Google“ ir „Google“ vykdomam šių duomenų tvarkymui. Reikia atsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį, esantį šioje nuorodoje: ___ [šiuo metu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

Arba galite sustabdyti „Google Analytics“ vykdomą duomenų įrašymą naudodami tai, kas vadinama „atsisakymo slapuku“, spustelėję <a href=javascript:gaOptout()>here</a>. Jei ištrinate slapukus savo naršyklėje, turite dar kartą spustelėti šią nuorodą.

„Google LLC“, kurios pagrindinė būstinė įsikūrusi JAV, yra sertifikuota pagal JAV ir Europos duomenų konfidencialumo apsaugos sistemą, užtikrinančią, kad bus laikomasi ES taikomų duomenų apsaugos lygio.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“ naudoja vartotojo duomenis, žr. „Google“ privatumo politiką: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

„Google“ privatumo politiką rasite: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en.

„DoubleClick“naudojimas

Ši interneto svetainė naudoja „Google“ internetinės rinkodaros įrankį „DoubleClick“, valdomą„Google LLC“, kurios adresas yra 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („DoubleClick“).

„DoubleClick“ naudoja slapukus, kad pateiktų vartotojui aktualius skelbimus, pagerintų kampanijos našumo ataskaitas arba užkirstų kelią pakartotiniam tų pačių skelbimų rodymui. „Google“ naudoja slapuko ID, kad registruotų, kurie skelbimai į kurią naršyklę dedami, ir būtų išvengta jų pakartotinio rodymo. Duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu vykdyti optimalią mūsų interneto svetainės rinkodarą pagal BDAR 6 straipsnio 1f dalį.

„DoubleClick“ taip pat gali naudoti slapukų ID, kad įrašytų tai, kas vadinama konversijomis, kurios yra susijusios su skelbimų užklausomis. Tai įvyksta, kai vartotojas mato „DoubleClick“ skelbimą ir vėliau naudoja tą pačią naršyklę norėdamas pasiekti reklamuotojo svetainę ir joje ką nors įsigyti. Pasak „Google“, „DoubleClick“ slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos.

Dėl naudojamo rinkodaros įrankio jūsų naršyklė automatiškai sudaro tiesioginį ryšį su „Google“ serveriu. Mes neturime jokios įtakos šiuo „Google“ įrankiu renkamų duomenų apimčiai ir tolesniam jų naudojimui, todėl informuojame jus apie tai, ką žinome: įdiegta „DoubleClick“ funkcija praneša „Google“, kad apsilankėte atitinkamoje mūsų internetinio buvimo vietoje arba spustelėjote vieną iš mūsų skelbimų. Jei esate užsiregistravę naudotis „Google“ paslauga,„Google“ gali priskirti apsilankymą jūsų paskyroje. Net jei jūs neužsiregistravote „Google“ ir (arba) nesate prisijungęs, tiekėjas vis tiek gali sužinoti jūsų IP adresą ir jį saugoti.

Jei norite atsisakyti šios sekimo procedūros, konversijų stebėjimo slapukus galite išjungti koreguodami naršyklės nustatymus, kad blokuotumėte slapukus iš domeno:www.googleadservices.comhttps://www.google.com/settings/ads. Šis nustatymas bus ištrintas, jei ištrinsite slapukus. Arba galite sužinoti apie slapukų naudojimą iš „Digital Advertising Alliance“ tinklalapyjewww.aboutads.infoir atitinkamai pritaikyti savo nustatymus. Be to, galite koreguoti naršyklės nustatymus, kad būtumėte informuoti apie slapukų naudojimą, ir galite nuspręsti, ar priimti juos atskirai, ar priimti juos tam tikrais atvejais, ar apskritai jų atsisakyti. Jei atsisakote priimti slapukus, mūsų interneto svetainės funkcionalumas gali būti ribotas.

„Google LLC“, kurios pagrindinė būstinė įsikūrusi JAV, yra sertifikuota pagal JAV ir Europos duomenų konfidencialumo apsaugos sistemą, užtikrinančią, kad bus laikomasi ES taikomų duomenų apsaugos lygio.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie „Google“ įrankio „DoubleClick“ duomenų apsaugos nuostatas, apsilankykite toliau nurodytame tinklalapyje: http://www.google.com/policies/privacy/.

„Google reCaptcha“naudojimas

Šioje interneto svetainėje mes taip pat naudojame „reCAPTCHA“ funkciją, teikiamą „Google LLC“, kurios adresas yra 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google”). Ši funkcija pirmiausia lemia, ar įvestis yra atlikta fizinio asmens, ar atlikta nederamu būdu – panaudojus mechaninį ar automatizuotą apdorojimą. Ši paslauga apima IP adreso siuntimą „Google“, taip pat bet kokių papildomų duomenų, kurių „Google“ reikalauja„reCAPTCHA“paslaugai, siuntimą ir pagal BDAR 6 straipsnio 1f dalį yra grindžiamas mūsų teisėtu interesu nustatyti individualius ketinimus internetinėje veikloje ir išvengti piktnaudžiavimo bei šlamšto.

„Google LLC“, kurios pagrindinė būstinė įsikūrusi JAV, yra sertifikuota pagal JAV ir Europos duomenų konfidencialumo apsaugos sistemą, užtikrinančią, kad bus laikomasi ES taikomų duomenų apsaugos lygio.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie „Google“ naudojamą„reCAPTCHA“ir „Google“ privatumo politiką, apsilankykite: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

                  „Google Maps“naudojimas

Šiame tinklalapyje mes taip pat naudojame „Google Maps“ žemėlapių paslaugą, teikiamą „Google LLC“, kurios adresas yra 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“). „Google Maps“ – internetinė paslauga, kai atvaizduojami interaktyvūs žemėlapiai siekiant parodyti vizualinį geografinės informacijos vaizdą. Ši paslauga naudojama norint parodyti jūsų buvimo vietą ir kaip lengviau atvykti pas mus.

Kai pasiekiate popuslapius su integruotais „Google Maps“ žemėlapiais, informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine (pavyzdžiui, jūsų IP adresas) siunčiama į „Google“ serverius JAV ir ten saugoma. Tai vyksta neatsižvelgiant į tai, ar esate prisijungę prie „Google“ pateiktos vartotojo paskyros, ar jos neturite. Jei esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys tiesiogiai priskiriami jūsų paskyrai. Jei nenorite, kad jie būtų priskirti jūsų „Google“ profiliui, prieš aktyvindami mygtuką turite atsijungti. „Google“ saugo jūsų duomenis (net ir neprisijungusių vartotojų) kaip naudojimo profilius ir juos įvertina. Toks vertinimas atliekamas pagal BDAR 6 straipsnio 1f dalį, pagrįstą teisėtu „Google“ interesu pateikti savo interneto svetainėje suasmenintą reklamą, vykdyti rinkos tyrimus ir (arba) kurti poreikiais grindžiamą jos interneto svetainės dizainą. Jūs turite teisę prieštarauti šių naudojimo profilių sukūrimui. Norėdami pasinaudoti šia teise, turite kreiptis tiesiogiai į „Google“.

„Google LLC“, kurios pagrindinė būstinė įsikūrusi JAV, yra sertifikuota pagal JAV ir Europos duomenų konfidencialumo apsaugos sistemą, užtikrinančią, kad bus laikomasi ES taikomų duomenų apsaugos lygio.

Jei nesutinkate, kad ateityje jūsų duomenys būtų perduodami „Google“ kartu su„Google Maps“žemėlapių naudojimu, galite visiškai išjungti „Google Maps“ žemėlapių žiniatinklio paslaugą, išjungdami programą „JavaScript“ savo naršyklėje. Tada „Google Maps“žemėlapių atvaizdavimas šioje svetainėje nebebus galimas.

„Google“ naudojimo sąlygas galite peržiūrėti: http://www.google.de/intl/en/policies/terms/regional.html. Papildomas „Google Maps“paslaugos naudojimo sąlygas rasite: https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html.

Išsamią informaciją apie duomenų apsaugą, susijusią su „Google Maps“ žemėlapių paslaugos naudojimu, galima rasti „Google“ svetainėje („Google“ privatumo politika): http://www.google.de/intl/en/policies/privacy/.

 

Pakartotinės rinkodaros įrankių naudojimas

Savo interneto svetainėjehttps://www.weleda.lt/mes naudojame tai, kas vadinama pakartotinės rinkodaros technologija. Pakartotinę rinkodarą naudojame tam, kad suskirstytume interneto svetainių naudotojus į vartotojų grupes. Atsižvelgdami į vartotojų grupes, mes kreipiamės į interneto svetainių lankytojus, esančius kitose svetainėse ar programėlėse, kuriose pateikiama asmeninė reklama, susijusi su mūsų produktais ir paslaugomis.

Kad tai atliktume, naudojame šiuos išvardytus produktus, kuriuos mums teikia paslaugų teikėjai: „Facebook Custom Audience“, „Facebook Pixel“, „Google AdWords User Lists“, „Google“ dinaminė pakartotinė rinkodara.

„Facebook Custom Audience“ir „Facebook Pixel“

„Facebook Custom Audience“ ir „Facebook Pixel“yra sukurti „Facebook Ireland Ltd.“, kurios adresas yra Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublinas 2, Airija („Facebook“). Mūsų interneto svetainėje naudojamas „Facebook Pixel“, kuris sukuria tiesioginį ryšį su „Facebook“ serveriais. Todėl jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje faktas perduodamas į „Facebook“ serverį. „Facebook“ šią informaciją priskiria asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai, jei tokią paskyrą turite ir prie jos prisijungiate. Jei apsilankote kituose tinklalapiuose, kuriuose naudojama „Facebook Custom Audience“ arba „Facebook Pixel“, ši informacija taip pat susiejama su jūsų vartotojo paskyra. Tačiau mes negalime matyti kitų tinklalapių, kuriuose lankėtės. Jei nesate „Facebook“ naudotojas arba nesate prisijungę prie „Facebook“, kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, jūsų apsilankymas pas mus nėra priskiriamas „Facebook“ naudotojo paskyrai. 

Daugiau informacijos apie privatumo apsaugą „Facebook“ galite rasti „Facebook“ informacijoje apie privatumą: https://www.facebook.com/about/privacy/. Be to, galite valdyti turinį ir informaciją, kuriais bendrai naudojatės naudodami „Facebook“ per įrankį „Activity log“arba jį atsisiųsti iš „Facebook“ per įrankį „Download your data“.

„Google AdWords“naudotojų sąrašai ir „Google“dinaminė pakartotinė rinkodara

„Google AdWords“ naudotojų sąrašai ir „Google“ dinaminės pakartotinės rinkodaros produktai yra sukurti „Google Ireland Ltd“, kurios adresas yra Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija („Google“). Mūsų interneto svetainėje naudojamas „Google“ pateiktas vaizdo elementas, kuris sukuria tiesioginį ryšį su „Google“ serveriais. Jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje faktas perduodamas „Google“ serveriui.„Google“ šią informaciją susieja su vienu ID, esančiu jūsų galiniame įrenginyje slapuko pavidalu arba forma, kurią pateikia jūsų galinis įrenginys (išmaniųjų telefonų „reklaminis ID“). Jei apsilankote kituose tinklalapiuose, kuriuose taip pat naudojami „Google AdWords“ naudotojų sąrašai ar „Google“ dinaminė pakartotinė rinkodara, jie taip pat yra susiejami su jūsų vieninteliu ID. Tačiau mes negalime matyti kitų tinklalapių, kuriuose lankėtės.

Atsisakymas

Galite atsisakyti naudotis vienu ar keliais pakartotinės rinkodaros įrankiais mūsų interneto svetainėje. Norėdami tai atlikti, pasinaudokite toliau pateiktomis nuorodomis:

atsisakyti „Facebook Custom Audience“ ir „Facebook Pixel“;
atsisakyti „Google AdWords“ naudotojų sąrašų ir „Google“ dinaminės pakartotinės rinkodaros.

Galiniame įrenginyje saugome kiekvieno įrankio atsisakymo slapuką, galiojantį neribotą laiką. Jei naudojatės mūsų interneto svetaine įvairiuose galiniuose įrenginiuose, turite atsisakyti naudoti pakartotinės rinkodaros įrankius kiekvienam galiniam įrenginiui, nes mes negalime atskiriems lankytojams priskirti kelių galinių įrenginių. Atsisakę sustabdysite aprašytų vaizdo elementų integravimą ir keitimasis duomenimis su „Facebook“ ar „Google“ bus nutrauktas.

Suasmenintą reklamą taip pat galite išjungti tiesiogiai reklamos tinkluose. Norėdami gauti daugiau informacijos, tiesiogiai apsilankykite interneto svetainėse „Google“ ir „Facebook“.

 • naudojimas

Šioje interneto svetainėje mes naudojame „Olapic“, kad atvaizduotume naudotojų sugeneruotą turinį. Daugiau informacijos rasite „Olapic“ bendrosiose verslo sąlygose ir nuostatose: http://tos.olapic.com/weleda-de/.

 

 

15.   Duomenų saugumas

Deja, informacijos perdavimas internetu niekada nėra 100 proc. saugus, todėl negalime užtikrinti į mūsų interneto svetainę per internetą perduodamų duomenų saugumo.

Tačiau, siekdami apsaugoti savo interneto svetainę nuo asmens duomenų praradimo, sunaikinimo, neteisėtos prieigos prie jų, jų keitimo ar platinimo, mes naudojame technines ir organizacines priemones.

Visų pirma, jūsų asmens duomenys mums perduodami šifruota forma. Šiuo tikslu naudojame kodavimo sistemą SSL / TLS („Secure Sockets Layer“ / „Transport Layer Security“). Mūsų saugumo priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologijų pažangą.

16.   Subjektų teisės

Jei esate laikomas duomenų subjektu, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 1 dalyje, turite toliau nurodytas teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal BDAR. Išvardytų teisių teisinis tekstas pateikiamas interneto svetainėje: ​http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf.

Teisė gauti patvirtinimą ir susipažinti su asmens duomenimis

Pagal BDAR 15 straipsnyje išdėstytas sąlygas, jūs turite teisę reikalauti patvirtinimo, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, bet kuriuo metu nemokamai susipažinti su duomenų valdytojo saugomais asmens duomenimis ir gauti jų kopiją.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Pagal BDAR 16 straipsnyje išdėstytas sąlygas, jūs turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Pagal BDAR 17 straipsnyje išdėstytas sąlygas, jūs turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su jumis susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, tai pagrindžiant viena iš BDAR 17 straipsnyje išvardytų priežasčių ir tuo, kad tvarkymas nėra būtinas.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą 

Pagal BDAR 18 straipsnyje išdėstytas sąlygas, jūs turite teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą, jei taikomas vienas iš BDAR 18 straipsnyje išvardytų atvejų.

Teisė į duomenų perkeliamumą 

Pagal BDAR 20 straipsnyje išdėstytas sąlygas, jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai yra taikomos BDAR 20 straipsnio sąlygos. 

Teisė atšaukti sutikimą 

Turite teisę bet kuriuo metu ir ateityje atšaukti mums duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Prašom adresuoti duoto sutikimo atšaukimą pagal pirmiau nurodytą kontaktinę informaciją.

Teisė nesutikti 

Pagal BDAR 21 straipsnyje išdėstytas sąlygas, jūs turite teisę bet kada prieštarauti su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymui. Jei sąlygos įsigaliojančiam prieštaravimui yra įvykdytos, mums daugiau nebebus leidžiama tvarkyti duomenų.

Teisė teikti skundą priežiūros institucijai

Jei manote, kad tvarkant su jumis susijusius asmens duomenis pažeidžiami BDAR reikalavimai, neatsižvelgiant į jokias kitas teisinės gynybos priemones, susijusias su administracine ar teismo procedūra, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, ypač toje valstybėje narėje, kurioje gyvenate, dirbate arba kurioje įvyko įtariamas pažeidimas.

17.   Jūsų asmens duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenys perduodami toliau aprašytu būdu.

Svetainės įkėlimo paslaugą teikia nepriklausomas paslaugų teikėjas Vokietijoje. Tai reikalinga interneto svetainės veikimui, esamo naudojimo sutarties pagrindimui, vykdymui ir įgyvendinimui, ir tai gali vykti be jūsų sutikimo.

Duomenys taip pat perduodami, jei mes turime teisę arba esame įpareigoti juos perduoti pagal teisines nuostatas ir (arba) institucijų arba teismų nutartimi. Tai gali apimti, visų pirma, informacijos atskleidimą baudžiamojo persekiojimo tikslais, reaguojant į ekstremalias situacijas arba įgyvendinant intelektinės nuosavybės teises.

Jei jūsų duomenys būtinu mastu perduodami paslaugų teikėjui, jis turės prieigą prie jūsų asmens duomenų tiek, kiek reikia jo pareigoms atlikti. Šie paslaugų teikėjai privalo tvarkyti jūsų asmens duomenis pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, ypač BDAR.

Be jau minėtų aplinkybių, mes neperduosime jūsų duomenų trečiosioms šalims be jūsų sutikimo. Visų pirma, neperduosime jokių asmens duomenų subjektui trečiojoje šalyje ar tarptautinėje organizacijoje.

18.   Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 

Kalbant apie saugojimo laikotarpį, mes ištriname asmens duomenis, kai jų saugojimas tampa nebūtinas pradiniam tikslui pasiekti, o visi įstatymų numatyti saugojimo laikotarpiai nebėra taikomi. Įstatymo numatyti saugojimo laikotarpiai yra galutinis asmens duomenų saugojimo trukmės kriterijus. Pasibaigus šiam laikotarpiui, aktualūs duomenys paprastai ištrinami. Jeigu taikomi saugojimo laikotarpiai, tada tvarkymas yra apribojamas duomenų blokavimu.

 

 1. Pastaba dėl duomenų subjekto teikiamų asmens duomenų

Norėtume pasinaudoti šia proga ir informuoti jus, kad asmens duomenų teikimas tam tikromis aplinkybėmis (pavyzdžiui, mokėjimo informacija, reikalinga mokant už mokamas paslaugas) yra teisiškai privalomas arba gali atsirasti dėl sutartyje esamų susitarimų. Kad galėtumėte pasinaudoti visomis svetainės teikiamomis paslaugomis, turite registruodamiesi su mumis pasirašyti atitinkamą naudojimo sutartį (bendrosios naudojimo sąlygos). Kad ši sutartis būtų vykdoma, turite pateikti mums tam tikrus asmens duomenis (pavyzdžiui, naudotojo vardą, el. pašto adresą), kuriuos tvarkome kaip šios sutarties vykdymo dalį. Jei nekomunikuosite (nepateiksite) mums šių asmens duomenų, sutarties sudarymas taps neįmanomas, arba jei bus pateikta tik dalis duomenų, mūsų paslaugos bus teikiamos tik iš dalies.

 

20.   Persiuntimai ir nuorodos 

Lankantis mūsų interneto svetainėje nurodytuose tinklalapiuose, jūsų gali būti paprašyta iš naujo įvesti duomenis, tokius kaip vardas, adresas, el. pašto adresas, naršyklės ypatybės ir t. t. Ši duomenų apsaugos politika netaikoma trečiųjų šalių vykdomam asmens duomenų rinkimui, atskleidimui ar tvarkymui. 

 

Trečiųjų šalių tiekėjai gali turėti skirtingas nuostatas asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo atžvilgiu. Lankantis trečiųjų šalių tinklalapiuose, prieš įvedant asmens duomenis, patariame jums susižinoti apie jų asmens duomenų tvarkymo praktiką.

21.   Duomenų apsaugos politikos pakeitimai

Mes nuolat tobuliname savo svetainę, kad galėtume suteikti jums geresnį aptarnavimą. Šią duomenų apsaugos politiką mes nuolatos atnaujinsime ir prireikus pritaikysime.

Mes laiku informuosime jus apie bet kokius šios duomenų apsaugos politikos pakeitimus. Tai galime padaryti, pavyzdžiui, išsiųsdami el. laišką į jūsų nurodytą el. paštą. Jeigu prireiks papildomo sutikimo tvarkyti jūsų duomenis, mes jį iš jūsų gausime prieš tokiems pakeitimams įsigaliojant. 

Naujausią mūsų duomenų apsaugos nuostatų versiją internete galite bet kuriuo metu pasiekti per „LINK“.

 

22.   Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų, susijusių su duomenų apsaugos įstatymu, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną.

UAB „RB Legal“


El. paštas [email protected]

 

Data: 2018 m. balandžio 18 d.

 

23. Sutikimo įrankis OneTrust

„OneTrust“ naudojame kaip sutikimo įrankį. Su šia duomenų apsaugos valdymo programine įranga siūlome galimybę duoti sutikimą, kad slapukai būtų saugomi teisės aktų reikalavimus atitinkančiu būdu ir užtikrinti sutikimo atšaukimą. Be to, sutikimas yra dokumentuojamas teisiniam įrodymui, o slapukų nustatymas yra techniškai kontroliuojamas. Šiuo tikslu naudojami slapukai, kurie išsaugo jūsų slapukų nustatymus mūsų svetainėse. Taigi, jūsų slapukų nustatymai gali būti išsaugoti, kai vėl apsilankysite mūsų platformose, jei prieš tai neištrinsite slapukų. Galite bet kada koreguoti nustatymus.
Programinę įrangą valdo „OneTrust“ kaip programinę įrangą kaip paslaugą debesyje.

Apdorojimo įmonė:
„OneTrust Technology Limited“.
82 St. John Street, Londonas
Anglija, EC 1M 4JN

Apdorojimo įmonės privatumo informacija:
Toliau pateikiamas duomenų tvarkymo įmonės duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas.
[email protected]

„OneTrust“ duomenų tvarkymo tikslai:
- galimybė sutikti su slapukais,
- patvirtinti šį sutikimą
- užtikrinti sutikimo atšaukimą, ir
- kontroliuoti slapukų nustatymą

„OneTrust“ surinkti duomenys.
- IP adresas: techninis su DSGVO suderinamos slapukų juostos pristatymas. Nesaugomas.
- Pseudoanoniminis naršyklės ID: duotų/išskirtų sutikimų saugojimas grupėms/sprendimams, nurodant pakeitimo laiką, kad būtų galima pateikti teisinį duoto sutikimo įrodymą.
- Gavus sutikimą, taip pat saugoma informacija apie naršyklę, šalį, įrenginio tipą.

Teisinis pagrindas:
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra toks:
Art. 6 d. 1 p. 1 lit. BDAR (sutikimas).

Būtinas teisinis pagrindas šiam įrankiui naudoti slapukus ir panašias technologijas:
Art. 25 d. 2 TTDSG (techniškai būtina).

Perdirbimo vieta:
Europos Sąjunga

Saugojimo laikotarpio slapukas:
1 metai

Duomenų saugojimo laikotarpis:
1 metai

Duomenų gavėjas:
„OneTrust Technology Limited“.

Pervežimas į trečiąsias šalis:
Visame pasaulyje

Tolimesnė informacija:
Spustelėkite čia norėdami perskaityti duomenų tvarkytojo privatumo politiką ir, jei reikia, paprašyti papildomos informacijos. https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/

Jei norite prieštarauti, šio puslapio skiltyje „Slapukai“ spustelėkite mygtuką „Slapukų nustatymai“.